Terms & Conditions

4Advice bvba kan alle documenten, alle gegevens en alle relevante informatie die nodig is voor de succesvolle afronding van de in de hieronder genoemde overeenkomst beschreven project raadplegen. De klant verleent 4Advice bvba gratis toegang tot zijn gebouwen, zorgt voor de raadpleging van de relevante documenten, stimuleert zijn personeel en medewerkers aan om alle relevante vragen te beantwoorden en om alle informatie die nodig is voor de voltooiing van de onderhavige overeenkomst te verstrekken.

4Advice bvba zal de vertrouwelijkheid van de gegevens en documenten die het ontvangt of raadpleegt tijdens het uitvoeren van zijn opdracht, met uitzondering van de informatie van een openbaar karakter bewaken.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar van de klant, kan 4Advice bvba  de naam gebruiken als referentie voor andere potentiële klanten, zonder echter vertrouwelijke informatie te onthullen.

De aanbevelingen, de verslagen en alle andere documenten die door 4Advice bvba geleverd zijn aan de klant blijft de intellectuele eigendom van 4Advice bvba. De klant verbindt zich ertoe om geen informatie uit deze documenten te doen toekomen aan een derde partij of om hun content te verspreiden.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de facturen voor de betaling aan de hoofdzetel binnen vijftien dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling of vertraagde betaling van een factuur of een deel van een factuur, zal, door de wet, en zonder voorafgaande kennisgeving, oorzaak:

  • alle andere facturen zijn onmiddellijk opeisbaar, zelfs degene die anders nog niet verschuldigd zijn.

  • een stijging met 15% van het te betalen bedrag, als recovery boete, met een minimum van 50 €.

  • een rente moet worden betaald door de klant, ten belope van 10% van de niet-betaalde bedragen op jaarbasis, rentelasten gelijk aan deze van de  bank die debet standen op de lopende rekeningen veroorzaken;

4Advice bvba verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn hoofdverplichtingen. In geen enkele omstandigheid, kan 4Advice bvba aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit de uitvoering van de geformuleerde aanbevelingen.

De klant kan geen afwijkingen vragen van de professionele gedragscode.

In geval van beëindiging als gevolg van grove nalatigheid, dient dit aangetekend gemeld te worden; op de eerste dag van de week volgend op de datum van ontvangst van de aankondiging.  De beëindiging vrijwaart de klant niet om niet te betalen voor de geleverde diensten tot de dag van aanvang van de beëindiging.

4Advice BVA heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:

  • in geval van grove nalatigheid door de klant;

  • in geval van niet-betaling van de geleverde diensten;

  • in het geval van informatie die relevant is voor de 4Advice bvba's correcte analyse en besluitvorming wordt ingehouden;

  • in het geval informatie die van invloed kan zijn 4Advice bvba's beslissingsproces wordt ingehouden.

De beëindiging van de overeenkomst door 4Advice bvba bevrijdt de klant niet van zijn verplichtingen jegens 4Advice bvba, met name de betaling van alle geleverde diensten en de kosten.

In het geval van onredelijke vertraging niet veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van 4Advice bvba, doet de klant afstand van alle rechten, behalve die van de ontbinding van de huidige overeenkomst te vorderen, met uitzondering van de schade van welke aard dan ook. De ontbinding kan een maand beginnen na de ingebrekestelling per aangetekend schrijven indien 4Advice bvba niet heeft gehandeld.

De klant biedt 4Advice bvba een geschikt ingerichte werkpost aan, met telefoon en internetverbindingen, zodat 4Advice bvba zijn taken op de meest efficiënt mogelijke manier kan vervullen. De locatie van deze bureau heeft de voorkeur gelegen te zijn waar de activiteiten plaatsvinden. De klant en 4Advice bvba zullen samen instemmen met de locatie waar 4Advice bvba zijn activiteiten zal uitvoeren.

De klant mag geen direct of indirect contact opnemen met de 4Advice consultant voor aanwervingsredenen bij de klant kant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Advice bvba.

4Advice bvba rapporteert aan de personen die door de klant zijn toegewezen.


De hierboven genoemde overeenkomsten zijn uitsluitend beheerst onder de voorwaarden van de Belgische wet.